Nghiên cứu trên chuột trong suốt phòng thể nghiệm, danh thiếp nhà khoa gia tộcc Anh hả dùng phân tách thể nhiễm sắc và áp giải lớp lang ADN đặt chừng hiểu bay thơơng tổn gen do acetaldehyde, đơn chồng độc hại đặt tạo ra khi thân thể xử lý rượu.

Phát bây giờ mực gia tộc cung cấp thêm chi tiết bay việc rượu công tăng nguy cơ phát triển 7 loại ung thơ, bao gồm những ung thơ phổ thông như ung thơ vú và ruột, như thế nào. Nó cũng cho chộ thân thể chừng danh thiếph đặt bảo vệ chống lại thơơng tổn do rượu ra sao.

GS. Ketan Patel, Phòng thể nghiệm Sinh gia tộcc Phân tử chọc Hội cùng Nghiên cứu Y gia tộcc, giảng áp giải: “Một mạng bệnh ung thơ phát triển do thơơng tổn ADN trong suốt tế bào gốc, mặc dầu thơơng tổn xảy ra phần nào do tình cờ, mà những phát bây giờ mực chúng tôi cho chộ uống rượu có thể công tăng nguy cơ thơơng tổn nào”.

Cơ quan lại Nghiên cứu Ung thơ mực WHO phân loại rượu là chồng hoi ung thơ nhen nhóm 1, cùng bằng cớ thuyết phục bay hoi ung thơ ở người.

Một nghiên cứu xuất bản năm 2011 cho chộ rượu nếu chịu bổn phận cho chừng 4% tổng mạng ca ung thơ ở Anh, tương đương chừng 12.800 trường hợp mỗi một năm.

Trong nghiên cứu, đặt xuất bản trong suốt tập san Nature, nhen nhóm mực GS. Patel hả cho chuột nhắt uống rượu và sau đó phân tách ảnh hưởng trên ADN mực con phẩy. Họ phát bây giờ ra rằng acetaldehyde có thể bẻ gãy và phá huỷ ADN trong suốt tế bào gốc tạo ngày tiết, công đổi thay vĩnh viễn chuỗi ADN bên trong suốt danh thiếp tế bào nào.

Điều nào rất quan lại yếu, vì khi danh thiếp tế bào gốc khỏe mạnh trở vách bị khuyết điểm, chúng có thể phát triển vách tế bào ung thơ.

Các nhà nghiên cứu cũng hả chừng hiểu bay cơ chế từ bảo vệ mực thân thể trước những tổn hại do rượu hoi ra. Tuyến phòng ngự trước hết là đơn nhen nhóm enzyme gọi là aldehyde dehydrogenase hay ALDHs. Chúng choảng hóa acetaldehyde vách axetat, mà danh thiếp tế bào có thể dùng công năng lượng.

Trong nghiên cứu, khi những con chuột thiếu enzym ALDH đặt cho uống rượu, ADN mực chúng sẽ bị thơơng tổn cấp 4 dò so cùng những con chuột có enzym hoạt động thông thơờng.

Các tế bào cũng có đơn tuyến phòng ngực của hai dưới thể đơn xê ri danh thiếp hệ thống tu chỉnh ADN, trong suốt hồ hết thời kì cho phép chúng tu chỉnh và bình phục danh thiếp loại thơơng tổn ADN khác rau.

Nhưng trong suốt đơn mạng trường hợp và ở đơn mạng người – đặc biệt là người Đông Nam Á – danh thiếp hệ thống tu chỉnh chẳng hoạt động, nghĩa là danh thiếp tế bào mực gia tộc chẳng thể tu chỉnh hiệu quả.

Các nhà nghiên cứu kết luận: “Điều quan lại yếu là nếu nhai rằng danh thiếp hệ thống loại bỏ rượu và tu chỉnh AND là chẳng hoàn hảo, và rượu đã có thể hoi ra ung thơ theo những danh thiếph khác rau – ngay cả ở những người đang vốn liếng cơ chế bảo vệ”.

Cẩm Tú

Theo Sciencedaily