Nghiên cứu phân tách 609 nam giới và đàn bà giai đoạn từ bỏ 18 đến 50 đặt cứt tình cờ vách hai nhúm ăn kiêng – ít carbohydrat hay ít chất béo – và theo dõi là từ bỏ tháng 4 năm 2015 đến tháng 5 năm 2016.

Cách nghiên cứu nè cho phép so sánh khoẻ mữ giữa cạc can thiệp, và chỉ ra rằng chứ có lựa lọc nè đặt hơn lựa lọc nè.

Nghiên cứu cụm từ Đại gia tộcc Stanford, California chộ rằng sau 21 tháng, những người ăn ít carbohydrat và những người ăn ít chất béo đều ra cỗm làng nhàng 5,9kg.

Nhưng kết quả cũng cho chộ những phương sai to, cùng đơn mạng người ra cỗm đến 27,2kg trong suốt đơn năm, trong suốt khi đơn mạng khác thật tại lại tăng bốc.

Tác ra cỗ nghiên cứu, giáo sư Christopher Gardner, nói rằng những phát hiện nè có dạng công chờn ý chí cụm từ “những người nhỉ lựa đơn phe trong suốt trong suốt cá bàn cãi bay chế độ ăn low-fat so cùng chế độ ăn low-carb”.

Nghiên cứu cho chộ chiến lược căn bản đặt có đặt vóc dáng dong dỏng gọn ghẽ cùng phương pháp tiếp cận ít chất béo hay ít carbohydrat đều chi rau.

Cụ dạng là ăn ít đàng và tinh cỗt và ăn càng giàu rau càng đặt, cùng thì ưu tiên cho thật phẩm cựu – càng ít thật phẩm chế biến sẵn hay tinh luyện càng đặt.

GS Garner nói thêm: “Ở trưởng hai phe, những người nhỉ ra cỗm bốc nặng giàu nhất đều nói rằng chúng tôi nhỉ giúp gia tộc đổi thay mai quan hệ cùng thật phẩm, và rằng giờ đây gia tộc nhỉ am hiểu suốt hơn bay cạch ăn uống”.

Ông nói: “Chúng ta nhỉ nhai chuyện bay đơn người ăn kiêng theo kiểu nè – và rất hiệu quả – trong suốt khi đơn người khác cũng ăn kiêng y như vậy, và chứ có tác dụng gì.

“Đó là vì ắt chúng ta rất khác rau, và chúng ta mới bắt đầu hiểu đặt lý do cụm từ sự đa dạng nè. Có nhẽ chứ thành thử hỏi chế độ ăn nè đặt nhất, mà nếu hỏi chế độ ăn nè đặt nhất cho người nè?”

Các nghiên cứu trước đây nhỉ chỉ ra đơn xê ri cạc nhân tố, bao gồm di truyền gia tộcc, của insulin giúp điều hòa cây đàng trong suốt thân và vi khuẩn đàng ruột, có dạng là chìa khóa đặt ra cỗm bốc.

Tuy nhiên, nhúm nghiên cứu cụm từ GS Gardner nhỉ chứng minh rằng trưởng di truyền cũng như insulin đều chứ khuyến khích thân cụm từ đơn người nè đó ủng hộ chế độ ăn ít carbohydrat hay ít chất béo, chuẩn y ra cỗi lớp lang cỗ gen cụm từ cạc đối tượng trước khi nghiên cứu bắt đầu.

Cẩm Tú

Theo Telegraph